„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 ” Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”  w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Cel operacji jest podniesienie atrakcyjności obszarów LGD w szczególności poprzez kultywowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego oraz integracja i aktywizacja mieszkańców partnerów projektu. Przewidywane wyniki operacji: postęp we wdrażaniu LSR.

Lista punktów